نيروي متخصص

1. مهندسين رشته هاي مختلف مرتبط ساخت و طراحي باسابقه 4 تا 20 سال.                        25 نفر
2. تكنسين مكانيك و ساخت و راهبري                                                                                 18 نفر
3. جوشكار                                                                                                                           40 نفر
4. مونتاژ كار و نصاب ماشين آلات                                                                                         45 نفر
5. كارگر ماهر آماده بكار پروژه اي                                                                                     200 نفر